AVIS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, CIF: G-62217609. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de http://clubalfategar.entitatsvilanova.cat  i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL o a tercers.

CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, apropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’internet de CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL.

Amb els límits establerts a la llei, CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL Així mateix, per accedir als serveis que CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a Pavelló Plaça de les Casernes, s/n – 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o bé, enviant un correu electrònic a Proteciondatosalfa@gmail.com.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a què CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic Proteciondatosalfa@gmail.com, manifestant la seva voluntat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació. CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita al web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL no es responsabilitza de què la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de CLUB ESPORTIU ALFA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.